cover image
cover image
ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ
2011.02.15 · 1-min read · Tags: journal

เนื่องด้วยข้าพเจ้าจักต้องเตรียมตัวสอบวัดความรู้ หรือที่เรียกเปนภาษาฝรั่งว่า กัมปรีเฮนซีฟ เอ็กซาม อันจักมีขึ้นในเดือน ๖ นี้ ข้าพเจ้าจึงจักหายไปช่วงจตุมาสหนึ่ง หรือจนกว่าเอ็กซามจะเสร็จสิ้นกระบวนความ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน